ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

1.1. ASMENS DUOMENYS – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.
1.2 Organizuodamas ŽAIDIMĄ „SAVAITGALIS DVIEMS SU CFMOTO 700CL-X MOTOCIKLAIS“, ŽAIDIMO vykdytojas tvarkys šiuos ASMENS DUOMENIS: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas.
1.3 ASMENS DUOMENYS bus tvarkomi šiais tikslais: ŽAIDIMO organizavimas, dalyvių identifikavimas, nugalėtojų atranka, ŽAIDIMO viešinimas ir portal skaitytojų informavimas apie ŽAIDIMO laimėtoją.

1.4 Sutikimas tvarkyti ASMENS DUOMENIS yra dalyvių sutikimas dalyvauti ŽAIDIME ŽAIDIMO “SAVAITGALIS DVIEMS SU CFMOTO 700CL-X MOTOCIKLAIS” taisyklėse numatytomis sąlygomis. ŽAIDIMO dalyvio asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš ŽAIDIMO dalyvio.

1.5 ŽAIDIMO metu pateiktus ASMENS DUOMENIS ŽAIDIMO vykdytojas tvarko ir saugo ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo ŽAIDIMO laimėtojų nustatymo ir paskelbimo. Pasibaigus nustatytam ASMENS DUOMENŲ tvarkymo ir saugojimo terminui, ASMENS DUOMENYS yra sunaikinami kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

1.6 Ilgesnis negu nurodyta ASMENS DUOMENŲ saugojimas gali būti vykdomas tada, kai:
1.6.1 būtina apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
1.6.2 esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
1.6.3 duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
1.6.4 esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

1.7 Su ŽAIDIMO dalyvio ŽAIDIMO vykdymo tikslu tvarkomais ASMENS DUOMENIMIS gali susipažinti (minimalia paslaugoms teikti būtina apimtimi) tik ŽAIDIMO vykdytojas. Jis taiko tinkamas apsaugos priemones, kad ŽAIDIMO dalyvio asmens duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto tvarkymo.

1.8 ŽAIDIMO dalyvio ASMENS DUOMENYS taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai, teisėsaugos institucijoms arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka siekiant užtikrinti mūsų teises, pareikšti ir ginti teisinius reikalavimus. ŽAIDIMO dalyvių ASMENS DUOMENYS tvarkomi tik Europos Sąjungos teritorijoje.

1.9 ŽAIDIMO dalyvis ŽAIDIMO dalies nugalėjimo atveju privalo pateikti nurodytus ASMENS DUOMENIS numatyta tvarka, nes jie būtini ŽAIDIMO organizavimui. Nepateikęs nurodytų ASMENS DUOMENŲ, ŽAIDIMO dalyvis negalės būti ŽAIDIMO vykdytojo identifikuotas ir negalės dalyvauti ŽAIDIME.

1.10 ŽAIDIMO dalyvis, kurio ASMENS DUOMENYS yra tvarkomi, turi teisę:

1.10.1 Susipažinti su savo tvarkomais ASMENS DUOMENIMIS t.y ŽAIDIMO dalyvis turi teisę gauti patvirtinimą, ar jo AMSENS DUOMENYS yra tvarkomi, taip pat teisę susipažinti su savo tvarkomais ASMENS DUOMENIMIS

1.10.2 Bet kada atšaukti savo sutikimą ir reikalauti nutraukti tolimesnį asmens duomenų tvarkymą, kuris yra vykdomas sutikimo pagrindu. Jeigu ŽAIDIMO dalyvis atšauks sutikimą dalyvauti ŽAIDIME, jis negalės būti laikomas dalyvaujančiu ŽAIDIME ir pretenduoti į bet kokius laimėjimus.

1.10.3 Ištaisyti ASMENS DUOMENIS: jeigu pasikeitė KONKURSO dalyvio pateikti ASMENS DUOMENYS arba asmuo mano, kad tvarkomi, pateikti ASMENS DUOMENYS yra netikslūs ar neteisingi, ŽAIDIMO dalyvis turi teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

1.10.4 Pateikti skundą: jeigu ŽAIDIMO dalyvis mano, kad jo ASMENS DUOMENYS yra tvarkomi pažeidžiant duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, jis gali kreiptis tiesiogiai į priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; tel. (8 5) 271 2804, 279 1445; el. paštas: ada@ada.lt).

1.11 ŽAIDIMO dalyvis dėl savo ASMENS DUOMENŲ tvarkymo, teisių įgyvendinimo, taikomų saugumo priemonių, bet kokių kitų su duomenų apsauga susijusių klausimų gali kreiptis į ŽAIDIMO vykdytoją el. paštu info@motorider.lt.